โปรโมชั่นพิเศษ  
HOME
SERVICE
DOWNLOAD
CONTACT US
REFERENCE
ABOUT US
JOB
SOFTWARE
  Accounting Systems
  Telephone Booking
  BC Point of Sale
HARDWARE
  Touch Checker
  Switches & Routers
  IP Camera Network & CCTV
  Computer & Periperals
  PABX System      BC ACCOUNT 5.5 Professional

        

         
Bc Account 5.5 Professional คือ ซอฟท์แวร์โซลูชั่นที่ช่วยให้องค์กรสร้างศูนย์กลางของข้อมูลในการเชื่อมโยงผู้ใช้ , ทีมงาน เพื่อให้บุคลากร สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสัมพันธ์กันและกระจายอยู่ที่องค์กร มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานมากที่สุด โดยรวบรวมข้อมูลทุกระบบที่เชื่อมต่อกัน แบบอัตโนมัติเข้าเป็นโซลูชั่นเดียวกันผู้ใช้จะสามารถค้นหาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วผ่านฟังก์ชั่นการค้นหาที่มีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบ การใช้งานที่ง่าย ขณะเดียวกันองค์กรก็สามารถเจาะจงข้อมูล, โปรแกรม และการอัพเดทต่าง ๆ ไปยังผู้ใช้ที่ต้องการได้ตามหน้าที่รับผิดชอบการทำงาน, หรือตามเงื่อนไขอื่นที่กำหนด

เพื่อการเรียกใช้ข้อมูลทางธุรกิจได้ง่ายที่สุด
       Bc Account 5.5 Professional ทำให้การเรียกใช้ข้อมูลจากระบบต่าง ๆ สามารถทำได้ ณ จุดเดียว เช่นระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
เพื่อพัฒนา
ระบบงาน
และบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถขยายตัวตามการเจริญเติบโตของธุรกิจ ทำให้องค์กรใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ และอย่างมีประสิทธิภาพ

เชื่อมโยงข้อมูลสำหรับผู้ทำงานร่วมกัน
      สำหรับการทำงานร่วมกันของทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นการประสานงาน, ใช้ข้อมูลและเอกสารร่วมกัน
หรือเป็นที่ประชุมยิ่งไปกว่านั้นยังขยายการใช้ไซต์
ขององค์กร เพื่อการประสานงานกับลูกค้า และคู่ค้าได้อีกด้วย ทำให้การทำงานร่วมกันสะดวกรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังทำให้ค้นหาข้อมูล
และการทำงานี่
ประ
สบผลสำเร็จ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการใหม่เป็นเรื่องง่าย ส่งผลให้มีการนำทรัพยากรและแหล่งข้อมูลที่องค์กรมีอยู่กลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า

ศูนย์กลางข่าวสารสำหรับผู้ใช้และองค์กร
      Bc Account 5.5 Professional ช่วยให้หน่วยงานด้าน IT และผู้ใช้สามารถปรับแต่งศูนย์กลางข้อมูลได้ตามความต้องการเช่นข้อมูลขาย
และ ข้อมูลอื่น ๆ ขององค์กร ซึ่งสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้หลายช่องทาง เช่น Remote Access , VPN ทำให้การใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยได้ข้อมูล ถูกต้องแม่นยำ
 


BC ACCOUNT for Windows v5.5 Professional
ประกอบด้วย

 • ระบบบัญชีแยกประเภท ( General Ledger – GL )
 • ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง ( Inventory Control – IC )
 • ระบบซื้อสินค้า ( Purchase Order – PO )
 • ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ( Account Payable – AP )
 • ระบบขายสินค้า ( Order Entry )
 • ระบบบัญชีลูกหนี้ ( Account Receivable – AR )
 • ระบบเงินสด/ธนาคาร ( Cash and Cheque )
 • ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ( Value Add Tax - VAT )
 • ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคา ( Fixed Assets – FA )
 • ระบบวิเคราะห์การซื้อ ( Purchase Analyze)
 • ระบบวิเคราะห์การขาย ( Sale Analyze )
 • ระบบรักษาความปลอดภัย ( Security Control )

แผนผังการทำงานระบบ

ระบบการสั่งซื้อสินค้า (Po)

 • ตรวจสอบประวัติการซื้อสินค้าย้อนหลังได้
 • บันทึกส่วนลดบาท , % ได้หลายระดับ
 • ขณะทำการสั่งซื้อสามารถสืบราคาได้ว่า
  ควรสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวได้จากตัวแทนใด
 • เปลี่ยนอัตราภาษีได้ทันทีขณะทำการสั่งซื้อ
 • รองรับระบบMultiCurrency หลายสกุลเงิน
 • ขณะบันทึกซื้อ โปรแกรมจะทำการคำนวณ
  ต้นทุนให้อัตโนมัติ
 • เมื่อสั่งซื้อสินค้า แล้วสินค้ามาส่งยังไม่ครบ
  โปรแกรมมีระบบยกเลิกใบสั่งซื้อ
  (โดยไม่ลบรายการสั่งซื้อ)เพื่อปัองกัน
  ไม่ให้เกิดปัญหาสินค้าค้างรับจากใบ
  สั่งซื้อที่ยกเลิก
 • สามารถรับสินค้าโดยใช้รหัส BarCode ได้
 • มีระบบตรวจสอบยอดสั่งซื้อ / ยอดซื้อ
 • สามารถบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  ได้ทันที และสามารถเปลี่ยนอัตราหัก ได้ทันที
 • สามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลายหน่วยนับ
  เช่น สั่งซื้อ 10 ลัง 5 โหล
 • กำหนดวันส่งของ เพื่อวางแผนรับแต่ละวัน
 • สามารถบันทึกใบขอซื้อได้จากแผนกอื่น โปรแกรมสามารถรองรับการสั่งซื้อสินค้า หากต้องจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าไว้ก่อน แล้วนำเงินมาหักตอนรับสินค้าได้ในทันที
 • ตรวจสอบการลงบ/ช จากหน้าใบรับ ส/ค
 • มีระบบตรวจสอบเอกสาร
 • รองรับการซื้อส/ค ที่มี Serial No.
 • มีระบบต้นทุนแฝง รองรับการซื้อ ส/ค
  ที่มีค่าสินค้านำเข้า , ค่าประกันภัย, ค่าขนส่ง
 • สามารถกำหนดการลงบ/ช ซื้อรายตัวได้

ระบบใบกำกับภาษี (Invoice)

 • กำหนดรหัสสินค้าได้สูงสุด 25 ตัวอักษร
 • กำหนดชื่อสินค้าภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • สามารถบันทึกขายได้หลายหน่วยนับพร้อม ทั้งปรับราคาขายตามหน่วยนับแต่ละหน่วยได้
 • เปลี่ยนอัตราภาษีได้ตลอดเวลา
 • สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือได้ทันที
 • สามารถดูประวัติการขายโดยแสดงการ
  เคลื่อนไหวได้
 • สามารถบันทึกรายการขายสินค้าได้ 12 ระดับเลือกได้ขณะขายสินค้า หรือกำหนด เงื่อนไขในการเลือกราคาตามประเภทการขาย ประเภทลูกค้าและประเภทโปรโมชั่นได้
 • รองรับระบบ Bar Code สามารถใช้ เครื่องอ่าน บาร์โค้ด ต่อเข้าได้ทันที
 • สามารถดูรายงานเปรียบเทียบการขายสินค้า
  12 เดือนได้ทันที
 • ขายสด สามารถบันทึกรับเป็นเงินสด, บัตรเครดิต, เช็ครับได้พร้อมกันหรือเป็นเงินโอน
 • รองรับการขายสินค้าเป็นชุดได้
 • สามารถทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าได้ในทันที
 • สามารถทำใบจองสินค้า พร้อมดูยอดจองได้
 • กำหนดระดับราคาขายให้กับลูกค้าได้ 8ระดับ
 • กำหนดช่วงวันที่โปรโมชั่นในการขายส/คได้
 • สามารถบันทึกใบลดหนี้กรณีลูกค้าส่งคืน
  ส/ค
 • แยกกลุ่มเอกสารบิลได้ ตามต้องการ
 • แยกภาษีขายได้ทั้งในประเทศ &ต่างประเทศ
 • ตรวจสอบการลงบ/ช ได้จากหน้าขายสินค้า
 • สิ้นเดือนสามารถดูงบการเงินได้ทันที
 • ผู้ใช้สามารถปรับฟอร์มเอกสารได้เอง
ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)

 • การเชื่อม GLกำหนดได้ว่าต้องการเป็น
  เจ้าหนี้นายตัว หรือ เจ้าหนี้การค้า
 • บันทึกจ่ายชำระเงิน ตั้งหนี้ได้ทันที เช่น ลูกค้าซื้อสดแต่ชำระเป็นเช็คหรือบัตรเครดิต
 • เปลี่ยนอัตราภาษีซื้อได้ตลอดเวลา
  โดยไม่กระทบกับภาษีเดิมที่ทำไปแล้ว
 • พิมพ์ใบรับวางบิลพร้อมกำหนดวันนัดชำระ
 • รายงานการทำงานทุกขั้นตอน (ประจำวัน)
  เพื่อพิมพ์สรุปส่งไปยังแผนกบัญชีได้
 • สอบถามประวัติเจ้าหนี้ โดยแสดงรายงาน
  การเคลื่อนไหว
 • การจ่ายชำระหนี้ต่อหนึ่งบิลสามารถแยก
  จ่ายเป็นเช็คหลายใบได้
 • ตรวจสอบยอดวงเงิน / ยอดเครดิตคงเหลือ
  รายงานต่างๆ เช่น ประมาณการจ่ายชำระ
 • สามารถExportข้อมูลจากหน้ารายงาน
  ไปยังโปรแกรม Excel ได้อย่างง่ายดาย
 • ขณะทำการจ่ายชำระหนี้สามารถทำการ
  หักภาษี ณ ที่จ่ายและ พิมพ์ใบสำคัญ
  จ่ายพร้อม หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  ได้ทันที
 • บันทึกเอกสารใบสำคัญจ่าย 1 ต่อหลายใบรับ
 • มีเมนูรองรับการบันทึกเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้อง
  กับการซื้อสินค้า
 • สามารถเปลี่ยนรหัสผู้จำหน่ายได้เองในทันทีระบบบัญชีแยกประเภท (GL)
 • กำหนดชื่อบัญชีได้ทั้งภาษาไทยและ
  ภาษาอังกฤษ และรองรับระบบ UNICODE
  คือสามารถใช้ได้ทุกภาษาที่ Windows
  Support
 • กำหนดประเภทบัญชีได้อย่างอิสระได้ถึง
  9 ประเภท
 • ยืนยันการPostบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตาม กฏหมายเหมาะสำหรับระบบที่ต้องมีการ
  ตรวจสอบที่เหมาะสม และยังสามารถดู
  งบได้ในทันที
 • กำหนดระดับบัญชีได้หลายระดับ สำหรับ
  สรุปยอดรวมเป็นหมวดหมู่
 • Cost Center สามารถจัดทำระบบ Cost Centerและ Profit Center ไปจนถึงระบบ ABC ได้ถึง8 มิติ ในการบันทึกบัญชี เพียงครั้งเดียว
 • มีระบบ Recheck ตรวจสอบข้อมูล ตามจุดสร้างงบได้ไม่จำกัดจำนวนหน้า
 • สามารถกำหนดผังบัญชีตามแผนกสาขาได้


ระบบสินทรัพย์ (FA)
 • สามารถบันทึกข้อมูลทรัพย์สินของบริษัทได้
 • ผู้ใช้สามารถบันทึกเก็บประวัติการซ่อมบำรุง
  ทรัพย์สินของบริษัทเช่นรถยนต์,คอมพิวเตอร์
 • สามารถกำหนดแผนกและที่ตั้งของสินทรัพย์
 • สามารถประมวลผลสินทรัพย์ได้ในทันที
 • ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายงานค่าเสื่อมรายเดือน
 • รายปี และรายงานการซ่อมบำรุงได้ในทันที

ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)
 • รหัสลูกหนี้รองรับได้ 15 ตัวอักษรสามารถ ทำการ เชื่อม GL เป็นลูกหนี้รายตัวหรือ ลูกหนี้การค้าได้
 • บันทึกรูปภาพลูกหนี้ได้ (จากกล้องหรือ Scanner)
 • กำหนดประเภทลูกหนี้ได้ไม่จำกัด เช่น ลูกหนี้ระยะสั้น / ระยะยาว
 • กำหนดราคาขายของลูกหนี้แต่ละรายได้
 • สามารถกำหนดวงเงินเครดิตและจะเตือน
  ทันทีเมื่อมีการขายเกินวงเงินเครดิตที่
  อนุมัติไว้
 • พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันที โดยอ้างถึง
  ใบรับวางบิล ซึ่งโปรแกรมจะดึงรายการ
  เอกสารที่จะต้องชำระให้โดยอัตโนมัติ
 • มีระบบเตือนให้วางบิล เมื่อเปิดโปรแกรม
  ระบบจะทำการค้นหาเอกสารที่จะต้องวาง
  บิล และแสดงคำเตือนให้ทันที เพื่อป้องกัน
  การลืม
 • สามารถตรวจสอบสถานะลูกหนี้ได้ทันที
  จากรายงานแสดงการเคลื่อนไหว
 • สามารถพิมพ์ใบเสร็จชั่วคราวได้ทันที
 • กำหนดระดับราคาขายให้ลูกค้าได้ 8 ระดับ
 • กำหนดข้อมูลผู้ติดต่อ,ข้อมูลขนส่งได้
 • มีระบบเตือนเช็ครับถึงกำหนด
 • มีระบบเตือนใบขายถึงกำหนด
 • พิมพ์ใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ได้ทันที
 • สามารถป้อนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ได้ทันที
  ขณะทำรายการหน้า รับชำระหนี้ พร้อมทั้ง
  พิมพ์ใบสำคัญรับเพื่อปะหน้าเอกสาร
ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง (IC)
 • กำหนดรหัสสินค้าได้ 25 ตัวอักษรทำให้ สามารถที่จะกำหนดความยาวของรหัส
  สินค้าได้ตามต้องการ
 • กำหนดชื่อสินค้าได้ 2บรรทัดโดยอาจจะ
  ใช้ชื่อภาษาไทย หรือ ชื่อภาษาอังกฤษได้
 • กำหนดสินค้าทดแทนได้หลายรหัส เมื่อมีการซื้อขายสินค้า สามารถแสดง
  สินค้าทดแทนได้
 • กำหนดหน่วยนับ 225 หน่วยนับทำให้
  สามารถเปลี่ยน หน่วยนับได้ไม่จำกัด
 • คำนวณต้นทุนได้หลายแบบ เช่น
  Average, FIFO, Standard Cost
 • กำหนดหมายเลข Lot ในกรณีโรงงาน
  มีการผลิตเป็นLot เพื่อขายให้กับลูกค้า
  แต่ละราย ทำให้ต้นทุนไม่ผิดพลาด
 • รองรับระบบสินค้าหมดอายุ สามารถ
  รายงานสินค้าหมดอายุโดยบันทึกเป็น
  Lot Auto
 • กำหนดจุดสั่งซื้อและจุดสูงสุดได้
 • สามารถกำหนดคลังและที่เก็บสินค้า
  พร้อมทั้งแสดงยอดคงเหลือได้
 • กำหนดส่วนลดต่อตัวสินค้าได้หลายระดับ
 • สามารถแก้ไขยอดรวมได้ทันที กรณีที่
  ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลข
 • สามารถกำหนดราคาขายของสินค้าได้
  8 ระดับ
 • สามารถกำหนดราคาขายได้ตามหน่วยนับ
 • สามารถผูกรหัสผู้จำหน่ายตามสินค้าต่อตัวได้
 • เปลี่ยนรหัสสินค้าได้ทันที เมื่อต้องการ
 • สามารถกำหนด Serial No. ของสินค้าได้
 • สามารถกำหนดสินค้าชุดได้ โดยโปรแกรม
  จะทำการตัดสต็อคส่วนประกอบให้ Auto
 • คลังสินค้าสามารถกำหนดได้มากกว่า
  1 คลังแต่ละคลังมีได้มากกว่า 1ที่เก็บสินค้า
จุดเด่นของโปรแกรม Bc Account Standard

 • โปรแกรมสามารถทำงานได้ในบางระบบก่อน สำหรับบริษัท
  ที่ยังไม่พร้อม เช่น พิมพ์บิลขาย/ใบกำกับภาษีขาย ให้ได้ก่อน
  หลังจากนั้นจึงทำ ระบบลูกหนี้ ระบบจัดซื้อ ระบบเจ้าหนี้ และ
  ปิดงบในแยกประเภท คราวหลัง ทีละขั้นตอน เพื่อปรับตัว
  ให้รองรับ กับความสามารถของโปรแกรม
 • สามารถทำงานแบบเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สะดวก
  ในการทำงาน เช่น เมื่อมีการขายสินค้า โปรแกรมจะทำการ
  ตัดสต็อค โอนยอดลูกหนี้ รวมถึงปิดงบให้เรียบร้อย
  ทำให้ลด ขั้นตอนการทำงานด้วยมือ สามารถเชื่อถือใน
  ข้อมูลได้ 100%
 • มีระบบการค้นหาข้อมูลในหลายจุด เช่น ต้องการค้นหา
  เฉพาะสินค้า เพื่อให้ข้อมูลค้นหาแคบลง
 • โปรแกรมมีระบบ Security ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนด
  ระดับในการ เข้าถึงข้อมูลได้ทุกจอภาพ เพื่อความปลอดภัย
  ของข้อมูล รวมทั้ง
 • สามารถกำหนดการเข้าถึงรายงานได้ทุกส่วน
 • สามารถสร้างงบการเงินแยกตามแผนก,สาขา ได้ในทันที
 • โปรแกรมสามารถกำหนดให้มีการอนุมัติรายการระหว่าง
  การทำงานได้ เช่น เมื่อมีการขายสินค้าราคาต่ำกว่าที่กำหนด
  โปรแกรมจะมีหน้าจอ Alert
 • โปรแกรมมีระบบ Link List กล่าวคือ เมื่อท่านเรียกดูรายงาน
  แล้วสงสัยยอดหนี้ดังกล่าว ท่านสามารถกดที่เลขบิล โปรแกรม
  จะแสดงรายละเอียดให้ ทำให้การตรวจสอบเป็นไปได้รวดเร็ว
 • ประมวลผลได้รวดเร็ว เพราะโปรแกรมถูกออกแบบมาให้ระบบ
  ประมวลที่ Server
 • สามารถขยายระบบงานได้มาก
 • สามารถเก็บและแสดงแผนที่ เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า และผู้ใช ้
  สามารถสร้างแผนที่ได้เอง
 • โปรแกรมสามารถกำหนดซื้อ-ขายได้หลายสกุลเงิน
 • ในกรณีที่มีการซื้อขายเป็นแบบหลายสกุลเงินโปรแกรมจะคำนวณ
  กำไรขายทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนให้อัตโนมัติ
 • สามารถพิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือสินค้า,รายงานบัญชีคุมพิเศษ
  สินค้า,รายงานเคลื่อนไหวสินค้า ย้อนหลังได้
 • สามารถสืบราคาได้ว่า ควรสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวได้จากตัวแทนใด
 • กำหนดการเปิด-ปิด งวดได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องทำ
  การประมวลผลใดๆทั้งสิ้น นั่นคือ เมื่อมีการปิดงวด
  โปรแกรมจะทำการ Lock รายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  เพื่อป้องกันการแก้ไขย้อนหลัง
 • โปรแกรมมีส่วนให้ผู้ใช้สามารถสร้างฟอร์มให้ตรงกับ
  ความต้องการของบริษัทได้เอง
 • พิมพ์รายงานได้สวยงามตามต้องการ นั่นคือสามารถ
  ปรับเปลี่ยนรูปแบบของอักษร – สี ได้เองในทันที
 • กำหนดรูปแบบของเอกสาร Running No แยกเอกสาร
  อิสระเป็นหมวดได้เอง
 • ส่วนลดหลากหลายระดับ เช่น ลด 10% ->ลด 2%->ลด
  100 Bht. เป็นต้น สามารถลดได้ทั้งระดับตัวสินค้า และ
  ระดับบิลหรือใบเสร็จ
 • ง่ายต่อการเรียนรู้ มีระบบการสอนในแผ่น CD สามารถ
  เรียกดู Tutor ได้ตลอดเวลาเพื่อสร้างความเข้าใจในการ
  ใช้งานโปรแกรม ได้อย่างถูกต้อง
 • ข้อความช่วยเหลือ แบบ HTML ที่อยู่บน NET ผู้ใช้สามารถ
  ดูและพิมพ์ออกมาได้ทันที
 • Recurring สามารถเก็บรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่ใช้ประจำได ้
  เช่น ธุรกิจขายหนังสือพิมพ์ ต้องพิมพ์บิลเหมือนกันเกือบทุกใบ
  สามารถบันทึกรายการให้โปรแกรมจำไว้ก่อน แล้วเรียกใช ้
  ในภายหลัง ทำให้ลดเวลา และข้อผิดพลาดได้มาก
 • พิมพ์รายงานด้วยเครื่องพิมพ์ (Dot Matrix) และ Line Printer
 • สามารถกำหนดเมนูการใช้งานได้ทั้งภาษาไทย & ภาษาอังกฤษ
 • สามารถExport ข้อมูลจากหน้ารายงานไปยัง Excel ได้ง่าย
 • ฟอร์มเอกสารบางโมดูล ผู้ใช้สามารถสร้างและดึงฟอร์มเอกสาร
  มาใช้ได้มากกว่า 1 ฟอร์มเอกสาร เช่น ฟอร์มใบกำกับภาษี
 • มีระบบสินค้าชุดเหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กที่มีขบวนการผลิตที่
  ไม่ซับซ้อน
 • สามารถกำหนดบริษัททำงานได้มากกว่า 1 บริษัท
 • ผู้ใช้สามารถสร้าง From เอกสารได้เอง
ระบบที่ต้องการ
องค์ประกอบ
ความต้องการ Spec. Server
ความต้องการ Spec. Client
โปรเซสเซอร์
Intel Pentium IV หรือเทียบเท่า ความเร็ว 3.0 GHz
หรือสูงกว่า
Celeron หรือเทียบเท่า ความเร็ว 2.0 GHz
หรือสูงกว่า
ระบบปฏิบัติการ
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2003 Server
Microsoft Windows 98 , ME ขึ้นไป
หน่วยความจำ
512 MB - 2 GB
256 MB หรือสูงกว่า
บริษัท ทรี ดาต้าแอนด์เทคโนโลยี จำกัด
86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้น 15 บล็อก เอ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน ่ กทม. โทร. 02-860-7391-3 แฟกซ์. 02-860-7391